Piękna
Niepodległa
Konkurs plastyczny z pasją

Organizacja i przebieg konkursu

Zasady uczestnictwa

 • konkurs adresowany jest do pracowników Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia i ich rodzin, bez ograniczeń wiekowych.
 • warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej, fotograficznej lub animacji komputerowej, inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach,
 • prace plastyczne - wykonane dowolną techniką plastyczną, in.: rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa, (format pracy w przedziale A4 do B1),
 • prace fotograficzne - format i wielkość wywołanych zdjęć maksymalnie B1,
 • animacje komputerowe - prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. avi, mpg, gif), czas trwania nie może przekroczyć 5 minut, prace należy przekazać w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD),
 • praca może być dziełem jednej osoby lub zespołu rodzinnego,
 • każdy autor lub zespół może złożyć od jednej do trzech prac,
 • organizator nie zwraca otrzymanych prac,
 • prace konkursowe powinny być opisane na odwrocie, a w przypadku animacji komputerowych na płytach CD/DVD: imię i nazwisko autora/autorów, wiek,
 • do każdej pracy autor załącza wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w przypadku pracy zespołowej każdy z członków zespołu wypełnia osobny formularz zgłoszeniowy, zaznaczając w odpowiedniej rubryce, że zgłoszenie dotyczy pracy zespołowej,
 • w przypadku autorów niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 • W konkursie NIE mogą brać udziału osoby zajmujące się w Spółce komunikacją, marketingiem, CSR-em, członkowie Zarządów Spółek oraz członkowie ich najbliższej rodziny (dzieci, współmałżonkowie, rodzice)

Etapy konkursu

 • konkurs ma charakter dwuetapowy,
 • I etap odbędzie się w każdej ze spółek Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia,
 • II etap finałowy odbędzie się w Siemianowickim Centrum Kultury PARK TRADYCJI , wezmą w nim udział wszyscy laureaci z pierwszego etapu z każdej ze spółek Grupy oraz osoby wyróżnione przez Towarzystwo Finansowe Silesia,
 • za organizację i przeprowadzenie I etapu konkursu odpowiedzialny jest Zarząd w każdej ze spółek Grupy,
 • za organizację II etapu konkursu odpowiedzialny jest Zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia.

Terminarz

 • prace należy dostarczyć bądź przesłać pocztą do dnia 31.10.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres biura Zarządu Spółki, w której pracuje autor lub członek jego rodziny z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Piękna Niepodległa”,
 • ogłoszenie wyników I etapu konkursu na stronie internetowej www.konkurs.tfsilesia.pl: 16 listopada 2018 r.
 • przekazanie prac laureatów I etapu przez komisje konkursowe ze spółek do Towarzystwa Finansowego Silesia do dnia 20 listopada 2018r.
 • wręczenie nagród laureatom konkursu w spółkach Grupy w terminie uzgodnionym w każdej ze spółek, o czym laureaci zostaną powiadomieni przez spółkę,
 • finał konkursu – rozstrzygnięcie II etapu i wręczenie nagród finalistom w Siemianowickim Centrum Kultury PARK TRADYCJI z udziałem laureatów z poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej: 03 grudnia 2018r.

Kryteria oceny prac

 • zgodność z wymaganiami konkursowymi,
 • lokalny aspekt, odwołanie do historii regionu,
 • pomysł na prezentację tematu, kreatywność,
 • technika wykonania i estetyka prac,
 • ogólne wrażenia artystyczne.

 

Komisje konkursowe

 • w I etapie konkursu w każdej ze spółek Grupy Kapitałowej komisje konkursowe w składzie 5 osób powołują Zarządy tych spółek,
 • w II etapie konkursu – finałowym komisję powołuje Zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia, w skład komisji konkursowej wejdą:
  • Dyrektor IPN Katowice Andrzej Sznajder,
  • Prezes Towarzystwa Finansowego Silesia Jadwiga Dyktus,
  • Wiceprezes Towarzystwa Finansowego Silesia Monika Domańska,
  • Prezesi wszystkich Spółek biorących udział w konkursie.
 • Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
 • A
 • A+
 • A++